درحال حاضر سفارشات عرشیا شاپ از طریق پایانه و تیپاکس ارسال می شوند.